ID ISSUER

New way of tracing tobacco products

ID ISSUER is the proven solution for the services based on the EU legislation. TPD regulates the manufacture, packaging and sale of tobacco products. According to the new TPD, manufacturers, importers and retailers must have introduced the new traceability system for tobacco products by 20 May 2019.

TPD
Initiative?

To tackle illicit trade, the EU Tobacco Products Directive (2014/40/EU) provides for the establishment of an EU-wide track and trace system for the legal supply chain of tobacco products (article 15), as well as a system of security features to help detect illicit products (article 16).

Why did
that happen

Illicit tobacco trade is responsible for millions of euros in tax revenue losses by EU countries every year. Measuring the extent of this illicit tobacco trade is extremely challenging, but the amount of duty that EU tax administrations lose to illicit trade has been estimated at about €11.1 billion a year[1]. Illicit tobacco trade has also been identified as a primary source of revenue for organized crime.

Who needs to comply

Everybody involved within supply chain from the importer / manufacturer to the last economic operator before the first retail outlet

When do you
need to be ready

Both the traceability system and the security features should be in place by 20 May 2019 for cigarettes and roll-your-own tobacco and by 20 May 2024, for all other tobacco products (such as cigars, cigarillos and smokeless tobacco products).

Find your question

 • Vad är en unik identifierare?

  Den unika identifieraren, som appliceras i form av en unik alfanumerisk kod, kan användas för att identifiera varje enskilt paket eller aggregerat paket med tobaksprodukter. Den unika identifieraren kan erhållas i digital form via beställningsportalen.

 • Hur kan unika identifierare beställas från ID-utfärdaren?

  Du måste först registrera dig på ID-utfärdarens portal. Länken till denna portal kommer att publiceras senare. Vi förväntar oss att detta kommer att finnas tillgängligt första veckan i maj. Bestilling kan sedan göras via ID-emittentens orderportal (GUI) eller via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) vid systemintegration.

 • Innehåller den enskilda identifieraren ytterligare information?

  Nej. Förutom den information som krävs enligt EU-direktivet om tobaksvaror får ingen annan information inkluderas i den unika identifieraren.

 • Den fulla längden på enhetens nivå-UI. Alla tecken är synliga eller inte.

  Den föreslagna längden på enhetens UI-kod är 26 tecken och längden på aggregerad nivå-UI-kod är 31 tecken inklusive tidsstämpel. Serienummret för enhetens UI och även den aggregerade nivåns UI rekommenderas att bestå av nio tecken, inklusive siffror, små bokstäver och stora bokstäver. Det finns två separata sekvenser, en för enhetsnivå UI och en för aggregerad nivå UI. Varje produktkod består av fyra tecken som består av siffror, små bokstäver och stora bokstäver.

  Sammanlagt nivå-UI innehåller identifieringskoden för den anläggning där aggregationsprocessen ägde rum, vilken har en längd på 9 tecken för anläggningskoder som utfärdas enligt specifikationen. Anläggningskoden är gjord av 5 tecken långt ID ISSUER prefix och 3 tecken lång kod. ID-utgivare genererat användargränssnitt innehåller inte tidsstämpel. Tidstämpel läggs till av ekonomisk aktör. Mer detaljer ges i ”ID Issuer Technical Specification”.

 • Hur många tecken av enhetsnivå-UI måste vara synliga på paketet?

  Som ID-utgivare har vi inget speciellt krav på gränssnittets synlighet på förpackningen av tobaksvaror som omfattas av tillämpningsförordningen.

 • Hur hanteras den ekonomiska operatörens användare i ditt system?

  Säkerheten för den föreslagna lösningen omfattas av en intern autentiserings- och auktoriseringsmodul. Denna modul tjänar till att säkerställa åtkomst
  till ID-utgivarens informationssystem endast för auktoriserade personer och system. Godkännande och behörighet krävs både för användargränssnittet och för teknisk integration via ett API eller en annan kommunikationskanal. Varje ekonomisk aktör har ett användarkonto för varje behörig person.

 • Is the full functionality of ID Issuer software available also through the WEB interface?

  All of the functionalities of ID Issuer software solution as requested by Contracting Authority is available also through WEB interface.

 • What is a unique identifier?

  The unique identifier, which is applied in the form of a unique alphanumerical code, can be used to identify each and every individual pack or aggregated package of tobacco products. The unique identifier can be obtained in digital form via the ordering portal.

 • How can unique identifiers be ordered from the ID issuer?

  You first have to register on the ID issuer’s portal. Orders can then be placed via the ID issuer’s ordering portal (GUI) or via application programing interface (API) in case of system integration

 • Does the individual identifier contain any additional information?

  No. Besides the information required by the EU Tobacco Products Directive, no other information may be included in the unique identifier.

 • How many characters of unit level UI must be visible on the pack?

  As ID Issuer, we do not have a special requirement for the UI’s visibility on the packaging of tobacco products beyond the scope of the Implementing Regulation.

 • The full length of the unit level UI. All characters visible or not.

  The suggested length of the unit level UI code is 26 characters and length of aggregated level UI code is 31 characters including time stamp. The serial number for unit level UI and also aggregated level UI is suggested to be made up of nine characters, including numbers, lowercase letters and capital letters. There are two separate sequences, one for unit level UI and one for aggregated level UI. Each product code is made up of four characters consisting of numbers, lowercase letters and capital letters.

  Aggregated level UI contains the identifier code of the facility in which the aggregation process took place, which has length of 9 characters for facility codes issued according to the specification. The facility code is made of 5 characters long ID ISSUER prefix and 3 characters long code. ID Issuer generated UIs does not contain time stamp. Time stamp is added by economic operator. More details are given in ID Issuer Technical specification.

 • Är den fullständiga funktionaliteten för ID utgivarprogramvaran tillgänglig även via WEB-gränssnittet?

  Samtliga funktioner i ID utgivarens mjukvarulösning som begärts av upphandlande myndighet är också tillgängliga via WEB-gränssnitt.

 • Kommer du att ha en miljö för integrationstest med ekonomiska aktörers system?

  Testmiljön är på plats och du kan börja integrera med ID- utfärdarenssystemet direkt. Mer information finns i integrationshandboken.

 • Har ni erfarenhet av liknande system?

  Allexis har varit verksam inom affärsrådgivning och mjukvaruutveckling i över 20 år. Vi erbjuder våra kunder de mest effektiva och innovativa lösningarna inom många områden. Under de senaste åren har vi fokuserat på att utveckla produkter och lösningar för offentliga förvaltningsorgan, nämligen skatte- och tullkontor, som bekämpar skattebedrägerier och skatteflykt. Allexis produkter är integrerade mjukvarulösningar som effektivt bekämpar skattebedrägerier. De är avsedda för statliga enheter, affärsenheter och medborgare. Förutom att effektivt eliminera olagliga aktiviteter ger dessa produkter andra fördelar i form av tid och ekonomiska besparingar, ökad effektivitet i affärsprocesser och ökad säkerhet för finansiella transaktioner. Programvaruverktyg som utvecklats för att hjälpa regeringar att eliminera skatteflykt inbegriper skattstämpelhantering- och kontrollsystem, process- och driftshantering av skatt- och tullinspektioner, Alladin Stamp Register Management System och momskontrollrapporten.

 • Kommer uppgifterna i ert system att vara tillräckligt säkra mot läckor (professionella hemligheter och GDPR)?

  Vår lösning är kompatibel med GDPR på alla områden: processinställningar, mjukvarukapacitet och infrastruktur.
  Programvarulösningen ger inbyggt stöd för alla obligatoriska GDPR-funktioner (inklusive inte bara pseudonymisering, rätt till åtkomst, rätt att radera, och register över bearbetningsaktiviteter). Erforderliga GDPR-funktioner är implementerade. Tillgång till och behandling av personuppgifter kommer endast att vara tillgängligt för auktoriserade och behöriga användare.

 • Hur utfärdas fakturor?

  Fakturering kommer att ske månadsvis. Alla beställningar kommer att inkluderas i en kollektiv faktura som skickas elektroniskt i PDF-format.

 • Vilken nivå av stöd ger du?

  Stöd tillhandahålls enligt krav som ställts av den upphandlande myndigheten, tillgänglig för dig måndag till fredag, via telefon +421 800 222 921, via e-post support@idissuer.se eller via chattgränssnittet på denna portalen.

 • What level of support do you provide?

  Support is provided according to requirements set by Contracting Authority, available to you Monday to Friday, by phone +421 800 222 921, by e-mail support@idissuer.se or via the Chat interface on this portal.

 • How are invoices issued?

  Invoicing will be set on monthly basis. All orders will be included in one collective invoice that will be sent electronically in PDF form.

 • Will the data in your system be sufficiently secure against leaks (professional secrets and GDPR)?

  Our solution is compliant with GDPR in all areas: process setup, software capabilities and infrastructure.
  The software solution itself provides native support for all mandatory GDPR features (including not only pseudonymization, right of access, right to erasure, and records of processing activities). Required GDPR functionalities are implemented. Access to and processing of personal data will be available only to authenticated and authorized users.

 • Do you have experience with similar systems?

  Allexis has been active in business consulting and software development for over 20 years. We provide our clients with the most effective and innovative solutions in many areas. In recent years, we have focused on developing products and solutions for public administrative bodies, namely tax and customs offices, that are fighting tax fraud and tax evasion. Allexis products are integrated software solutions that effectively fight tax fraud. They are intended for government entities, business entities and citizens. In addition to effectively eliminating illegal activities, these products bring other benefits in the form of time and financial savings, increased effectiveness of business processes and increased security of financial transactions. Software (SW) tools developed with the aim of helping governments eliminate tax evasion include the Tax Stamp Management and Control System, Process and Operation Management of Tax and Customs Inspections, the Alladin Stamp Register Management System and the VAT Check Report.

 • Do you have an environment for integration tests with the systems of economic operators?

  Testing environment is in place and you can start integrating with IDIssuer system right away. For details please see the integration manual.

 • How to register economic operators and retailers in the manufacturer’s chain?

  For first access to the application and to register new EO user will input new login credentials and click on the button “Register”. Registration request can be approved by Authority user or automatically. After that, newly registered EO can login to the application.

 • It is possible to get UI from your system in real-time/near-real-time and not after End Of Business day?

  ID Issuer software solution is compliant with the Directive and the Implementing Regulation in this regard, meaning UIs are generated after End of the next Business day to give economic operators opportunity to recall requests.

No questions matching current filter
Interface 2 interface

Integration manual

Integration manual is a document which describes data interfaces (APIs) and everything related to their implementation and usage. It is intended for those economic operators who want to communicate with Id Issuer system also through data interfaces, not only through Graphical User Interface (GUI). This is called system to system communication. You will find there detailed description of provided and requested APIs, how to implement them, how to authenticate and how use them.

Integration manual
ID Issuer

User manual

User manual is a document, which describes the ID Issuer system from the user point of view, especially its Graphical User Interface (GUI). Please read this document if you are a manufacturer, importer, wholesaler or first retail outlet selling tobacco products according to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 obliged to use ID Issuer system and want to get familiarized with it and use it properly.

User manual for economic operators

Haven’t found answer to your problem?

Ask a question

General support for IDissuer:

ID issuer Invoicing issues:

Queries regarding contracts:

Press queries:

support@idissuer.se

invoicing@idissuer.se

contract@idissuer.se

press@idissuer.se

General support for IDissuer:
support@idissuer.se

ID issuer Invoicing issues:
invoicing@idissuer.se

Queries regarding contracts:
contract@idissuer.se

Press queries:
press@idissuer.se

Feel free to reach us Monday to Friday from 8:00 to 17:00

+421 800 222 921

This is toll free number

ID ISSUER

Made by Allexis

Not only are we incredibly driven to solve all types of tax collection issues, but we will do it in the smartest way, with the latest technology and a team of extraordinary professionals.

Allexis.com

There’s a chance you’re wondering where to begin when you’re seeking to hire someone to help in writing your essay. There are numerous reasons it could be a great decision. When outsourcing your work take care to choose an area you’re interested in. Reading samples of other people’s essays can help you understand how to structure the essay. Additionally, hooks for essays can be a great way to grab write my essay online the reader’s attention and make it receptive to your thoughts.