What level of support do you provide?

Vilken nivå av stöd ger du?

Support is provided according to requirements set by Contracting Authority, available to you Monday to Friday, by phone +421 800 222 921, by e-mail support@idissuer.se or via the Chat interface on this portal.

Stöd tillhandahålls enligt krav som ställts av den upphandlande myndigheten, tillgänglig för dig måndag till fredag, via telefon +421 800 222 921, via e-post support@idissuer.se eller via chattgränssnittet på denna portalen.