How to register economic operators and retailers in the manufacturer’s chain?

Hur registrerar du ekonomiska aktörer och återförsäljare i tillverkarens kedja?

For first access to the application and to register new EO user will input new login credentials and click on the button “Register”. Registration request can be approved by Authority user or automatically. After that, newly registered EO can login to the application.

För första gången till ansökan och för att registrera ny EO-användare kommer du att ange nya inloggningsuppgifter och klicka på knappen “Registrera”. Registreringsförfrågan kan godkännas av myndighetsanvändaren eller automatiskt. Därefter kan nyregistrerade EO logga in i ansökan.