How are invoices issued?

Hur utfärdas fakturor?

Invoicing will be set on monthly basis. All orders will be included in one collective invoice that will be sent electronically in PDF form.

Fakturering kommer att ske månadsvis. Alla beställningar kommer att inkluderas i en kollektiv faktura som skickas elektroniskt i PDF-format.