How are economic operator’s users managed in your system?

Hur hanteras den ekonomiska operatörens användare i ditt system?

The security of the proposed solution is covered by an internal authentication and authorization module. This module serves to ensure access
to the ID Issuer Information System for authorized persons and systems only. Authentication and authorization is required both for the user interface as well as for technical integration via an API or other communication channel. Each economic operator will have a user account for each authorized person.

Säkerheten för den föreslagna lösningen omfattas av en intern autentiserings- och auktoriseringsmodul. Denna modul tjänar till att säkerställa åtkomst
till ID-utgivarens informationssystem endast för auktoriserade personer och system. Godkännande och behörighet krävs både för användargränssnittet och för teknisk integration via ett API eller en annan kommunikationskanal. Varje ekonomisk aktör har ett användarkonto för varje behörig person.